Ten attorneys newly admitted, Keiji Aratake, Satoko Fukui, Ryonggwi Kim, Naoto Kudo, Masashi Miyajima, Kiyoshi Nakayama, Satoshi Ohba, Seiya Onozawa, Shiho Saito and Junya Yamashita have joined the Firm.
News

Ten attorneys newly admitted, Keiji Aratake, Satoko Fukui, Ryonggwi Kim, Naoto Kudo, Masashi Miyajima, Kiyoshi Nakayama, Satoshi Ohba, Seiya Onozawa, Shiho Saito and Junya Yamashita have joined the Firm.

Ten attorneys newly admitted, Keiji Aratake, Satoko Fukui, Ryonggwi Kim, Naoto Kudo, Masashi Miyajima, Kiyoshi Nakayama, Satoshi Ohba, Seiya Onozawa, Shiho Saito and Junya Yamashita have joined the Firm.