Seven attorneys newly admitted, Shintaro Isono, Tomoko Inoue, Risako Suzuki, Yuki Takahashi, Shoya Tanaka, Tomotaka Himori and Mikiya Yuasa, have joined the Firm.
News

Seven attorneys newly admitted, Shintaro Isono, Tomoko Inoue, Risako Suzuki, Yuki Takahashi, Shoya Tanaka, Tomotaka Himori and Mikiya Yuasa, have joined the Firm.

Seven attorneys newly admitted, Shintaro Isono, Tomoko Inoue, Risako Suzuki, Yuki Takahashi, Shoya Tanaka, Tomotaka Himori and Mikiya Yuasa, have joined the Firm.