Five attorneys newly admitted, Shotaro Aoki, Shigeki Obi, Kotaro Shizuku, Yusuke Shimada, and Kosuke Hasegawa have joined the Firm.
News

Five attorneys newly admitted, Shotaro Aoki, Shigeki Obi, Kotaro Shizuku, Yusuke Shimada, and Kosuke Hasegawa have joined the Firm.

Five attorneys newly admitted, Shotaro Aoki, Shigeki Obi, Kotaro Shizuku, Yusuke Shimada, and Kosuke Hasegawa have joined the Firm.