Eleven attorneys newly admitted, Ryuta Aoki, Hitomi Imada, Junichi Ueno, Junko Uemura, Go Kobayashi, Naomi Saito, Shunsuke Sano, Yuki Shirosawa, Rei Funabashi, and Katsuki Matsuura have joined the Firm.
News

Eleven attorneys newly admitted, Ryuta Aoki, Hitomi Imada, Junichi Ueno, Junko Uemura, Go Kobayashi, Naomi Saito, Shunsuke Sano, Yuki Shirosawa, Rei Funabashi, and Katsuki Matsuura have joined the Firm.

Eleven attorneys newly admitted, Ryuta Aoki, Hitomi Imada, Junichi Ueno, Junko Uemura, Go Kobayashi, Naomi Saito, Shunsuke Sano, Yuki Shirosawa, Rei Funabashi, and Katsuki Matsuura have joined the Firm.