Taketomo Morita, Koji Mizutani, Yoshitaka Hagiwara, Shuichi Nagaoka and Yasuhiro Okuhara have been promoted to Partners of the Firm.
News

Taketomo Morita, Koji Mizutani, Yoshitaka Hagiwara, Shuichi Nagaoka and Yasuhiro Okuhara have been promoted to Partners of the Firm.

Taketomo Morita, Koji Mizutani, Yoshitaka Hagiwara, Shuichi Nagaoka and Yasuhiro Okuhara have been promoted to Partners of the Firm.