Taketomo Morita, Naoyuki Kishimi, Aya Kinoshita, Koji Mizutani, Yuka Sakai and Sayaka Eguro have been promoted to counsel of the Firm.
News

Taketomo Morita, Naoyuki Kishimi, Aya Kinoshita, Koji Mizutani, Yuka Sakai and Sayaka Eguro have been promoted to counsel of the Firm.

Taketomo Morita, Naoyuki Kishimi, Aya Kinoshita, Koji Mizutani, Yuka Sakai and Sayaka Eguro have been promoted to counsel of the Firm.