Yoko Maeda, Yoshihiro Sakano, Hiroshi Matsuda, Yoshihiro Tsuda, Hirofumi Nagaki, and Tetsuya Munakata have been promoted to Partners of the Firm.
News

Yoko Maeda, Yoshihiro Sakano, Hiroshi Matsuda, Yoshihiro Tsuda, Hirofumi Nagaki, and Tetsuya Munakata have been promoted to Partners of the Firm.

Yoko Maeda, Yoshihiro Sakano, Hiroshi Matsuda, Yoshihiro Tsuda, Hirofumi Nagaki, and Tetsuya Munakata have been promoted to Partners of the Firm.