Kentaro Sadahiro, Aya Kinoshita, Yutaka Takiguchi, Shotaro Aoki, Yusuke Shimada, Kosuke Hasegawa, Kenta Ikebe and Ryoichi Yoshida have been promoted to Partners of the Firm.
News

Kentaro Sadahiro, Aya Kinoshita, Yutaka Takiguchi, Shotaro Aoki, Yusuke Shimada, Kosuke Hasegawa, Kenta Ikebe and Ryoichi Yoshida have been promoted to Partners of the Firm.