Katsuko Iizuka, Hitoshi Sakai, Hirosato Nabika and Hiroyasu Horimoto have been promoted to Partners of the Firm.
News

Katsuko Iizuka, Hitoshi Sakai, Hirosato Nabika and Hiroyasu Horimoto have been promoted to Partners of the Firm.

Katsuko Iizuka, Hitoshi Sakai, Hirosato Nabika and Hiroyasu Horimoto have been promoted to Partners of the Firm.