Ryoko Takeda, Yuko Toyoda, Hitomi Sakai, Naoyuki Kishimi, Yuka Sakai and Masatsugu Kobayashi have been promoted to Partners of the Firm.
News

Ryoko Takeda, Yuko Toyoda, Hitomi Sakai, Naoyuki Kishimi, Yuka Sakai and Masatsugu Kobayashi have been promoted to Partners of the Firm.

Ryoko Takeda, Yuko Toyoda, Hitomi Sakai, Naoyuki Kishimi, Yuka Sakai and Masatsugu Kobayashi have been promoted to Partners of the Firm.